Gå til indhold
Logo

Vilkår for politi og kommuners brug af persondata fra Nabohjælps Naboven

Version 1.0, December 2021

Hvilke persondata fra ”Naboven” kan deles
”Naboven” er en tillægsordning under Nabohjælp, som ejes af Det Kriminalpræventive Råd og omfatter en app samt rådgivning om forebyggelse af indbrud og koordinering af lokal Nabohjælp. Interesserede nabohjælpere kan oprette en tillægsprofil i appen i områder, som andre Nabovenner ikke allerede dækker. Nabovennen tager ekstra opgaver på sig med det formål at løfte nabohjælpen i nabolaget; fx via rekruttering af flere nabohjælpere, råd og vejledning om Nabohjælp og uddeling af sæsonbestemte materialer. Interesserede borgere afgiver følgende personoplysninger, som kan videregives:

  • Navn
  • Adresse
  • E-mailadresse
  • Mobilnummer
  • Dækningsområde, som nabohjælperen er Naboven for.

Borgeren opretter sig som nabohjælper med MitID og kan herefter oprette sig som Naboven for sit nabolag med udgangspunkt i sin adressevaliderede, primære husstand.

Vilkår for oprettelse kan læses her:

Formål med deling
Når personoplysninger på Nabovenner videregives til politi eller til en kommune, er formålet forebyggelse af indbrud og øget tryghed. Dette kan ske ved direkte kontakt med borgeren eller ved udarbejdelse af statistikker og analyser. Modtageren kan anvende data til

  • Tilbud om at deltage i lokalt samarbejde og koordiner, fx en borgerfølgegruppe
  • Kontakt i tilfælde af indbrudsforebyggelse, der kræver særlig, lokal håndtering
  • Kontakt ved tilbud om særlige lokale aktiviteter til forebyggelse af indbrud og tryghed blandt naboer eller lignende.

Det forudsættes, at Nabohjælp ved enhver henvendelse til Nabovenner af større karakter orienteres herom på mail naboven@nabohjaelp.dk eller telefon 45153658, således at Nabohjælp er orienteret om hvad Nabovennerne involveres i lokalt.

Hvordan bliver persondata fra ”Naboven” videregivet
Politi: En gang ugentligt, såfremt der er ændringer vil data blive fremsendt via mail til en aftalt, konkret person med krypteret link til data.

Kommuner: Data kan videregives, når Nabohjælp har modtaget anmodning herom eller der er ændringer i tidligere fremsendt data. Data bliver sendt via mail til en aftalt, konkret person med krypteret link til data.

Når data er videregivet, anses modtageren efterfølgende for dataansvarlig herfor.

Hvis en borger henvender sig
Retter en borger, der har en profil som Naboven, sig til politi eller kommune vedrørende registrering eller sletning af personoplysninger, skal borgeren anmodes om at rette direkte henvendelse til naboven@nabohjaelp.dk

Ansvar for at persondata er opdaterede
Modtageren er ansvarlig for at data er opdaterede senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen fra Nabohjælp. Senest samtidig hermed skal tidligere modtagne data være slettet.

Privatlivspolitik
For så vidt angår behandling af de videregivne persondata henvises til politi og kommuners egen privatlivspolitik, der ligger på deres respektive hjemmesider.

For så vidt angår behandlingen af persondata i ”Naboven” henvises til Privatlivspolitik som Naboven

Support
Spørgsmål om indhold samt tekniske spørgsmål stiles til: naboven@nabohjaelp.dk eller telefon 4515 3658.